Gazeta Częstochowska: Patriotyczny koncert polskiej młodzieży z Kresów

Gazeta Częstochowska: Patriotyczny koncert polskiej młodzieży z Kresów

W gościnnych progach Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II, odbył się 30 czerwca 2019 roku „Koncert Wolności. Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej” w 450. rocznicę Unii Lubelskiej.

Bohaterami wydarzenia, zorganizowanego przez Towarzystwo Patriotyczne „Kresy” i ks. Ryszarda Umańskiego, byli młodzi Polacy z Kresów Wschodnich, z miast: Mickuny i Pakieny na Wileńszczyźnie oraz Stanisławów i Energodar na Ukrainie. Dzieci i młodzież śpiewały, recytowały, tańczyły. Swym autentycznym patriotyzmem, talentem i wdziękiem chwytały za serce przybyłych gości. – Dzieci z radością uczą się języka polskiego, polskich piosenek i wierszy. Uwielbiają polską literaturę, szczególnie Henryka Sienkiewicza, ale też wiersze Jana Brzechwy, Juliana Tuwima, Marii Konopnickiej. Jeśli będzie u nas język polski i polska kultura to będzie też Polska. Bo Polska to nasza wielka ojczyzna – powiedziała Ludmiła Kostuszewicz, opiekunka grupy z Energodaru.
Przyjazd dzieci do Polski wsparł Senat RP, o pomoc zabiegał senator Artur Warzocha.
Na koncercie obecni byli: wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, poseł Szymon Giżyński, senator Artur Warzocha, dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Katowicach Alicja Janowska, wiceprezydent Ryszard Stefaniak.

Unia Lubelska to porozumienie pomiędzy stanami Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego zawarte 1 lipca 1569 roku na sejmie walnym w Lublinie. Została przyjęta 28 czerwca, a podpisana 1 lipca 1569, ostatecznie ratyfikowana przez króla 4 lipca 1569. Unia Lubelska stała się zalążkiem powstania państwa Rzeczpospolita Obojga Narodów – ze wspólnym monarchą, herbem, sejmem, walutą, polityką zagraniczną i obronną – zachowano odrębny skarb, urzędy, wojsko i sądownictwo.

COMMENTS